ایمیون

  80,000 تومان

  تاثیرات درمانی دم نوش ایمیو ن
  این دم نوش با تقویت کلیرانس کلیوی
  باعث تسهیل در دفع متابولیت های سمی شده
  و
  در پایین آمدن اوره ) BUN ( و ) Crea ( تاثیر مطلوبی دارد .
  در آزمایشات انجام شده در اکثر بیماران مصرف کننده این دم نوش مورد فوق قابل ارزیابی و تایید شده است.
  همچنین باعث کاهش دفع پروتئین در ادرار می شود که این موضوع هم به صورت بالینی و هم ازمایشگاهی مکرر مشاهده شده
  است .) کم شدن ادم در اندام تحتانی بصورت ظاهری و بالین ی
  و کم شدن میزان دفع پروتئین در ادرار به صورت آنالیز ادراری (
  نکته جالب توجه از تأث یرات درمانی این دم نوش )ایمیون (
  تقویت عملکرد مغز استخوان می باشد
  به گونه ای که باعث افزایش میزان پلاکت خون می شود .
  در مواردی از بیماران که نیاز به شیمی درمانی دارند مانند :
  کانسر سینه ، این دم نوش در طی دوره شیمی درمانی تجویز شد ؛
  در طول مدت درمان نه تنها دچار ترمبوسیتوپنی نشدن د
  بلکه در مواردی حتی افزایش م یزان پلاکت نسبت به قبل از شروع درمان داشتند.
  جهت بررسی بالینی
  می توان
  موارد فوق را در ارزیابی آزمایشگاهی به سادگی مشاهده نمود.
  و
  دیگر موارد که لازم به بررسی و دقت نظر بیشتری دار د
  این دم نوش فقط به عنوان یک چای گیاهی است
  و به عنوان دارو تجویز نشده است

   

  تهیه، فرمولاسیون و بسته‌بندی به سفارش دکتر کاظم کاروان مسجدی